Triskel coaching-praktijk  Logo Triskel website

Privacyverklaring

Download de privacyverklaring als document

 

Triskel coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: Distelhoek 36, 2170 Merksem, Telefoon: 0032 (0)471.62.33.17
Mail: contactformulier Website: www.triskel-coaching.nl
Kristel COUCK is de Functionaris Gegevensbescherming van Triskel-coaching praktijk
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Triskel-coaching verwerkt persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt bijvoorbeeld voor het aanmelden voor een lezing
of het afspreken van een consult.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
n.a.v. de verschillende diensten:
1. Aanmelding nieuwsbrief (via de website)
2. contactformulier (via de website)
3. Inschrijving voor een lezing of inloopavond
4. Deelname aan een lezing of inloopavond
5. Afspraak en behandeling in de praktijk (via mail of telefoon)
- Voor- en achternaam (bij alle diensten)
- Geslacht (bij 1 en 2 en 5)
- Geboortedatum (bij 1,2,5)
- Adresgegevens (bij 1,5)
- Telefoonnummer (bij 2,3,4,5)
- E-mailadres (bij alle diensten)
- IP-adres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Triskel coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
5. Bij behandeling in de praktijk:
- Een dossier met aantekeningen over uw (geestelijke) gezondheid en leven, gezin van
herkomst, evt. huidig gezin en/of relatie, uw verhaal rondom een hulpvraag.
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (uw kinderen, bij een PresentChild consult)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Triskel coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. Aanmelding nieuwsbrief
Voor het verzenden van onze nieuwsbrief.
2. contactformulier
Om contact met u op te kunnen nemen rondom uw vraag
3. Inschrijving voor een lezing of inloopavond
Om contact met u op te kunnen nemen rondom de inschrijving
Om uw inschrijving administratief rond te maken
(de betaling, algemene voorwaarden)
4. Deelname aan een lezing of inloopavond
Om verder contact te leggen indien de betreffende deelnemer dit wenst, voor eventuele afspraak naar consult of kindertolktraject toe, voor administratieve verwerking in database.
5. Afspraak en behandeling in de praktijk
Voor behandelingsdoeleinden: de persoonlijke begeleiding van u als cliënt en/of uw
kinderen; het afhandelen van de betaling voor het consult; voor evt. waarneming
van de praktijk bij mijn afwezigheid; het informeren van een andere zorgverlener na
uw expliciete toestemming; voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale
toetsing.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Triskel coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten
die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(Triskel coaching) tussen zit. Triskel coaching gebruikt de volgende
computerprogramma's of -systemen:
We gebruiken de website www.triskel-coaching.nl met de bijbehorende mailboxen,
nieuwsbrieven en inschrijfformulieren. Je gegevens komen alleen bij ons terecht door je
eigen aanvragen. Je kunt je ten alle tijde uitschrijven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Triskel coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
1. Aanmelding nieuwsbrief
Tot wederopzegging
2. Contactformulier
Een jaar i.v.m. eventueel vervolgcontact
3. Inschrijving voor een lezing of inloopavond
Bewaartermijn onbeperkt i.v.m. uitstel deelname of belangstelling toekomstige
diensten (uitschrijven is mogelijk)
4. Deelname aan een lezing of inloopavond
Bewaartermijn onbeperkt.
5. Afspraak en behandeling in de praktijk
Dossiers van cliënten: de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.
Reden: therapeutische redenen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Triskel coaching verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting
met uitzondering van de speciaal genoemde redenen bij behandeling in praktijk, bij deelname aan een lezing of inloopavond.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Zienderogen Beter gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies
die geen inbreuk maken op je privacy (klantvriendelijke instelling bij Google Analytics).
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je
afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
je browser verwijderen.
Trainingsbureau Zienderogen Beter 4
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
contactformulier dan verwijderen wij deze informatie.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
triskel coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je
bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben naar jou
of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: contactformulier
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
je pasfoto, MRZ (machine readable zone, rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek.
Triskel coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Triskel coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet
goed beveiligd zijn of dat er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via:
contactformulier
Triskel coaching heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens
te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
- TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk;
- Dossiers van cliënten worden achter slot bewaard;
- Onze telefoon en computers zijn beveiligd met een wachtwoord;
- We hebben geheimhoudingsplicht.